Aranyalma Integrált Szociális Intézmény Fejér Vármegye

Telephely: 8153 Polgárdi, Somlyói utca 2/A.

Telephelyvezető: Kováriné Bujdosó Lilla

Telephelyvezető mobilszáma: 06-30-388-3164

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Alapszolgáltatás vezető: Unger-Hiedl Eszter

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az intézmény (telephely) típusa:

Támogatott lakhatás 120 fő fogyatékos személy részére. Felnőtt és kiskorú fogyatékos személyek életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátás biztosítása támogatott lakhatásban történő elhelyezéssel.

 

Az intézmény az alapszolgáltatások megszervezésével segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, vagy más okból származó problémáik megoldásában.

Az engedélyes által nyújtott további alapszolgáltatások:

 • fogyatékos személyek nappali ellátása
 • fogyatékos személyek támogató szolgáltatása
 • fogyatékos személyek házi segítségnyújtása
 • szociális étkeztetés

Bekerüléshez szükséges dokumentumok jegyzéke

Megközelíthetőség: 

Az intézmény Székesfehérvártól 19 km-re, Budapesttől 80 km-re található. Legkönnyebben megközelíthető Budapest Déli pályaudvarról a Tapolcára induló személyvonattal. Az állomás közvetlenül a szomszédságban van. Megközelíthető továbbá autóbusszal is Budapest – Székesfehérvár – Polgárdi viszonylatában.

Gépkocsival (GPS-koordináták):   47.076747, 18.317903


Az intézmény külső környezete: 

 1. október 31. napjáig Polgárdi településen az EFOP-2.2.2-17-2017-00021 azonosítószámmal, „Intézményi férőhelykiváltás - Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Polgárdi, Somlyói u. 2/a telephely” projekt keretében 10 db új építésű, támogatott lakhatás céljára épült, egyenként 12 férőhelyes lakóépület, valamint egy Szolgáltató Központ építése, felújítása valósult meg. A támogatott lakhatások, a nappali ellátás és foglalkoztatás a város családi házas övezetében találhatók, így teljesen megvalósult a lakóhelyi integráció. Az épületekben 6 szoba, 3 akadálymentes fürdőszoba, konyha, nappali, kamra helyiség található. Az épület rendezett udvarral rendelkezik, melyhez egy tágas, nyitott terasz is tartozik.

Az ellátottak elhelyezési körülményei: 

Az önálló életvitelre is alkalmas, egyenként 12 gondozott lakhatását lehetővé tevő 200 m2 alapterületű lakóházakban a gondozottak akadályoztatásához illeszkedően 6 db két-két fős, legalább 12 m2 alapterületű szoba, két szobánként 1-1 db fürdő, közösségi terek, konyha-étkező és kiegészítő helyiségek kerültek kialakításra. A Projekt keretében a Polgárdi, Somlyói út 2/A telephelyen meglevő 307 m2 alapterületű „B” épület átépítésével, bővítésével és a 288 m2 alapterületű, új „A” épület megépítésével összesen 595 m2 alapterületű, két épületből álló Szolgáltató Központ kivitelezése valósult meg. A Szolgáltató Központban több helyiség is rendelkezésre áll a gondozottak fejlesztéséhez, szocioterápiás foglalkozásaikhoz, nappali ellátásukhoz, illetve szabadidős tevékenységekhez. A támogatott lakhatás és az alapszolgáltatások megvalósulásának feltételeként bútorokkal és megfelelő eszközökkel kerültek berendezésre az épületek.

Az intézmény az alapszolgáltatásokat a 8153 Polgárdi, Somlyói út 2/a szám alatt kialakított Kristály Szociális Szolgáltató Központ Polgárdi telephelyen biztosítja. A Szolgáltató Központ feladata az alapszolgáltatások munkájának koordinálása, az intézményi foglalkoztatás működtetése.

Szociális alapszolgáltatás formái 120 fő részére:

 • Étkeztetés
 • Házi segítségnyújtás
 • Támogató szolgáltatás
 • Nappali ellátás

Ellátottak létszáma: 

Az otthon 1979 óta működik. 120 fő az engedélyezett ellátotti létszám. 

Lakóink többsége középsúlyos értelmi akadályozott, valamint súlyosan, halmozottan sérült személy. Bekerülésüket tekintve a legtöbben családból, a kisebb hányaduk más intézményből érkezett hozzánk.

Ellátási terület:

A támogatott lakhatás tekintetében: Fejér vármegye

Vármegyén kívüli kérelem esetén, amennyiben van szabad férőhely, lehetőség van felvételre a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Vármegyei Kirendeltség Igazgatójának engedélyével.

A támogatott lakhatáshoz kapcsolódó alapszolgáltatások (étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, nappali ellátás) tekintetében az ellátási terület: Polgárdi település.

Fenntartó: 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest Visegrádi u. 49, illetve a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Vármegyei Kirendeltsége, 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.

Szolgáltatásaink, szakmai munkánk:

Az intézmény az ellátást igénybe vevők számára szociális, egészségügyi, mentális állapotuknak megfelelő, napi életritmust kialakító, fenntartó szolgáltatásokat nyújt, a helyi igényeknek megfelelően közösségi programokat szervez, helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportfoglalkozásoknak, miközben lehetővé teszi, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság számára egyaránt elérhető módon működjön.

A lakhatáson túli szociális szolgáltatások egy nyitott szociális szolgáltató központon keresztül jelennek meg. A kiváltás során létrejött új támogatott lakhatás megfelel a hatályos szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésükről szóló I/2000 (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt támogatott lakhatás szakmai, személyi és tárgyi feltételeknek.

Szolgáltatási elemek:

 • Étkeztetés biztosítása
 • Szabadidős programok szervezése
 • Szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, szakellátásokhoz való hozzájutás segítése
 • Hivatalos ügyek intézésének segítése
 • Munkavégzés lehetőségének szervezése
 • Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése
 • Speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.

 

Étkeztetés

Az intézmény szociális étkeztetés keretében gondoskodik azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkeztetéséről, akik önmaguknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani azt. Az étkeztetés – a szolgáltatást igénybe vevők szükségletei szerint – történhet helyben fogyasztással (a Kristály Szociális Szolgáltató Központban), illetve a támogatott lakhatásra szállítással. Naponta öt alkalommal biztosítunk ékezési lehetőséget. Azoknak az ellátottaknak, akik súlyos állapotuk miatt nem képesek önállóan, az étkezőben étkezni, lehetőségük van a szobájukban elfogyasztani az ételüket szükség esetén segítségnyújtás biztosítása mellett.

 

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás az illető szükségleteinek megfelelően a lakásában, saját lakókörnyezetében biztosítja az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását. A szolgáltatás az ellátott fizikai, mentális, szociális szükséglete szerint, saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, fejlesztésével valósul meg. A házi segítségnyújtás a személyi gondozás keretében gondozás és háztartási segítségnyújtás, a szociális segítés keretében háztartási és karbantartási segítségnyújtás szolgáltatási elemet biztosít. A házi segítségnyújtás módja, formája és rendszeressége az ellátást igénybe vevő egészségi állapota, szociális helyzete, a háziorvos javaslata, a gondozási szükséglet alapján kerül meghatározásra. Az ellátás időbeosztása minden esetben az egyéni szükségleteknek megfelelően kerül kialakításra.

 

Támogató szolgáltatás

A támogató szolgáltatás biztosítása folyamatos. Célja a fogyatékossággal élő emberek saját lakókörnyezetükben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.

 

Fogyatékossággal élő személyek nappali ellátása

Az intézmény az ellátást igénybe vevők részére – szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő – napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, valamint biztosítja, hogy a fogyatékossággal élők tartalmasan tölthessék a mindennapjaikat. A helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervezünk, valamint helyet biztosítunk a közösségi szervezésű programoknak, csoportfoglalkozásoknak. A szolgáltatás úgy működik, hogy az ellátotti kör mellett hosszú távon a lakosság által is igénybe vehetővé váljon.

 

Feladatok ellátása foglalkoztatás keretében

Az alapszolgáltatások nyújtásán és a szocioterápiás foglalkoztatáson túl munkalehetőséget kívánunk biztosítani ellátottaink számára fejlesztő foglalkoztatás keretein belül is.

Az intézmény megteremti az intézményi lakók foglalkoztatásának feltételeit, melyekben a lakók képességeik, egészségi állapotuk függvényében részt vehetnek, és munkatevékenységet is folytathatnak.

A munkavégzésre képes ellátottak munkavégzését úgy kell megszervezni, hogy azok feltételei megfeleljenek a hatályos jogszabályoknak, műszaki, higiénés, munkavédelmi és tűzvédelmi előírásoknak.

A foglalkoztatás célja:

A szocioterápiás foglalkozások formáit az ellátást igénybe vevők életkorának, egészségi állapotának és képességeinek megfelelően kell megválasztani az egyéni gondozási, fejlesztési tervben, illetve rehabilitációs programban megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban.

 

A foglalkoztatás lehetséges típusai, érdeklődésüknek megfelelően az alábbi tevékenységekbe tudnak majd bekapcsolódni:

 • Mosodai részfeladatok (teregetés, hajtogatás, textíliák osztályozása)
 • Konyhai kisegítő feladatok (zöldségfélék szennyeződéstől való tisztítása, az étkezés során használt eszközök elpakolása, válogatás, terítés)
 • Takarításában való közreműködés
 • Szövéshez használt textíliák feldolgozása, szövés
 • Kertészeti betanított feladatok (gyomlálás, gereblyézés, sarabolás)
 • Udvartakarítás
 • Kosárfonás résztevékenység (vessző osztályozása, előkészítése, áztatás, aljfonás)
 • Kerámiatermék gyártásánál részfolyamatok folytatása (csiszolás, szivacsozás)
 • Ebédlőben segítés (terítés)

Térítési díj: 

Az intézményi térítési díj összege a 2023. év augusztus 31. napjától érvényes a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában, a Fejér Vármegyei Kirendeltség illetékességi területén működő Aranyalma Integrált Szociális Intézmény Fejér Vármegye támogatott lakhatás Közleményében foglaltak szerint, illetve a lakó jövedelmének 80%-a. Az ellátott számára minimálisan biztosítandó költőpénz 5.700 Ft/hó, szintén a lakó jövedelme terhére. A jövedelemmel nem rendelkező lakók számára a fenntartó térítésmentes ellátást állapít meg.

Gyógyszerköltség: 

Általában közgyógyellátási igazolványok terhére történik a gyógyszerbeszerzés, de az intézmény a jogszabály alapján meghatározott alap-gyógyszerlistában szereplő gyógyszereket térítésmentesen köteles biztosítani. Az ezen felüli gyógyszerek költsége a lakót terheli – a személyi térítési díj és költőpénz összegén felül megmaradt jövedelme terhére.

Weboldalunkon sütiket használunk

Az fmiszi.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.